Disclaimer

Ondanks de voortdurende aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie en producten (verder genoemd: de informatie) op de site onvolledig c.q. onjuist zijn. SFA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is SFA niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

SFA staat er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van SFA.

Alle informatie die u op onze site vindt is louter indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De gepresenteerde foto’s en schema’s dienen als illustratief beschouwd te worden. Alle verticale maten worden van de grond af gemeten.